Položky 0 ks
0 Kč
CZ | EN | DE
Při objednávce nad 1 500 Kč doprava ZDARMA!

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PUPINO pro děti s.r.o. (VOP)

Upravující obchodní vztahy mezi společností PUPINO pro děti s.r.o., se sídlem Skryjova 1606/8, 614 00 Brno, provozovna: Horní nám.7/1, 669 02 Znojmo, IČ 02100029 (dále jen prodávající) a jejími zákazníky (dále také jako Kupujícími, Objednateli)

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji a dodávání výrobků společnosti PUPINO pro děti s.r.o. a jsou vždy nedílnou součástí každé jednotlivé smlouvy.

2. Kupujícím či objednatelem je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ní jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

3. VOP mohou být v průběhu trvání smluvního vztahu měněny jednostranně společností PUPINO pro děti s.r.o

4. Tato jednostranná změna v průběhu trvání smluvního vztahu musí být prodávajícím oznámena druhé straně a to písemně. Druhá smluvní strana, jíž je Prodávajícím oznámena jednostranná změna obchodních podmínek, má právo takovou změnu písemně odmítnout do 10ti dnů od oznámení a svůj smluvní závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době dostatečné k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

Není-li prokázáno jinak, důvodnými a objektivními potřebami, které se dají očekávat, má se za to, že dostatečná doba v tomto případě je jeden měsíc.

5. Veškeré objednávky zboží ze strany Kupujícího musí mít vždy prokazatelnou písemnou formu (ať už osobní objednávkou u Prodávajícího, poštou, faxem, e-mailem).

6. Změny nebo doplňky smlouvy vyžadují pod sankcí neplatnosti písemnou formu, a přísliby zástupců vyžadují písemné potvrzení Prodávajícího, jinak Prodávajícího nezavazují.

7. Veškeré nabídky Prodávajícího jsou závazné, pokud je Prodávající výslovně neprohlásí za nezávazné.

8. Součástí kupní smlouvy jsou tyto VOP, a dále součástí mohou být písemná ujednání učiněná před podpisem kupní smlouvy oběma stranami, ale jen za předpokladu, že tyto ujednání budou zahrnuty do kupní smlouvy.

9. Nesplní-li Kupující jakoukoliv ze svých smluvních nebo zákonných povinností, může Prodávající trvat na jejím splnění nebo může odstoupit od smlouvy a zboží prodat jinému zájemci. V obou případech má právo na náhradu škody, která mu vznikla nesplněním závazku Kupujícího.

10. Přijetí objednávky od Kupujícího bude Prodávajícím potvrzeno ve lhůtě do 2 pracovních dnů, a to e-mailem či faxem.

11. Náklady na dopravu hradí Prodávající, přičemž náklady na dopravu znamenají poštovné prostřednictvím České pošty, PPL apod. či způsob, který Prodávající uzná za vhodný.

12. Prodávající bude balit výrobky způsobem odpovídajícím zvyklostem, nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu.

13. Kupní smlouvy obsahují výhradu vlastnického práva- vlastnické právo ke zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem úplné úhrady kupní ceny dodaného zboží, avšak nebezpečí škody na věci na kupujícího přechází již jejím převzetím.

14. Kupní smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce, není-li dohodnuto jinak.

15. Smlouva kupní je uzavřena odesláním závazné písemné objednávky Kupujícím.

16. Kupní smlouva bude uložena u Prodávajícího a na vyžádání spotřebiteli zašle kopii či umožní přístup k ní v provozovně Prodávajícího.

17. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena odesláním závazné objednávky Prodávajícímu.

18. Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

19. Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

20. Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

 

2. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

1. Prodávající sděluje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,

c) Prodávající uzavírá i smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;

d) v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;

e) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

f) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Prodávajícího;

g) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

i) o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

ii) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

iii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
iv) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

v) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

vi) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

h) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

i) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

j) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, může být uložena v elektronickém archivu Prodávajícího;

k) v případě, že spotřebitel má stížnost, se lze obrátit na Prodávajícího a také se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLACENÍ CENY ZBOŽÍ

1. Cena zboží je vždy dle platného ceníku vydaného Prodávajícím. K ceně se připočítává daň z přidané hodnoty v zákonné aktuálně platné výši. Za dobu uskutečnění zdanitelného plnění je považován okamžik vyskladnění ze skladu Prodávajícího.

2. Pro určení kupní ceny zboží je rozhodující ceník platný v okamžiku doručení závazné objednávky Kupujícího Prodávajícímu.

3. Nebude-li dohodnuto jinak, bude kupní cena zboží hrazena bankovním převodem tak, aby cena zboží byla uhrazena před předáním zboží nebo v hotovosti při předání zboží.

4. Pokud se Kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny, může Prodávající požadovat zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Nebude-li dohodnuto mezi Prodávajícím a Kupujícím v Rámcové kupní smlouvě jinak, bude realizace dodávek zboží podmíněna vždy platbou v hotovosti, případně předem bankovním převodem.

 

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Nebude-li dohodnuto jinak je místem dodání zboží sklad společnosti PUPINO pro děti s.r.o.. Nebezpečí škody přechází na kupujícího obvykle předáním věci. V případě dodávky zboží zajišťované Prodávajícím přechází nebezpečí škody na zboží okamžikem dodání do místa dodání a převzetí Kupujícím, je-li vykládka zboží prováděna Kupujícím, resp. jím nebo jím pověřenými osobami, je tato prováděna již na nebezpečí Kupujícího. Předá-li prodávající dopravci věc pro přepravu ke kupujícímu v místě určeném smlouvou, přechází nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě, a nebylo-li smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

2. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.

3. Pro dodávky do zahraničí jsou nutné zvláštní dohody a Kupující není oprávněn bez dohody s Prodávajícím vyvážet zboží, jež je předmětem kupní smlouvy ani samostatně, ani ve spojení s jinými výrobky, a to ani prostřednictvím třetích osob. Škodu vzniklou porušením povinností porušením toho bodu je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit v plném rozsahu. Toto omezení se nevztahuje na spotřebitele.

4. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna kvůli nepředvídatelným událostem, zejména nedostatku energií či surovin, stávce, výluce, či úředním opatřením. Nedodání v dodací lhůtě musí být Kupujícímu písemně oznámeno do 2 pracovních dnů od okamžiku, kdy se Prodávající dozvěděl o okolnostech zabraňující dodání v dodací lhůtě. Trvají-li překážky déle než jeden měsíc, nebo dojde-li k zastavení provozu Prodávajícího nebo jeho subdodavatelů, nebo k dlouhodobějším výjimečným událostem, které jsou mimo vůli Prodávajícího, je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.

 

5. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ SPOLEČNOSTI PUPINO pro děti s.r.o.

1. Pokud Kupující způsobem, kterým obchoduje se zbožím nebo vykonává marketing výrobků jiných výrobců, porušuje práva duševního vlastnictví společnosti PUPINO pro děti s.r.o. nebo příslušné právní předpisy, zaniká bez dalšího jeho status prodejce společnosti PUPINO pro děti s.r.o. a veškerá jeho práva a výhody spojená s tímto statusem.

2. Porušování práv duševního vlastnictví společnosti PUPINO pro děti s.r.o. představuje jakékoli porušení práva z patentu, ochranné známky nebo jiného registrovaného nebo neregistrovaného práva duševního vlastnictví společnosti PUPINO pro děti s.r.o.

3. Porušováním příslušného právního předpisu se rozumí obchodování s napodobeninou nebo marketing napodobeniny výrobku společnosti PUPINO pro děti s.r.o. a obchodování nebo marketing jakýchkoliv jiných výrobků, které neoprávněně využívají pověsti společnosti PUPINO pro děti s.r.o. nebo obchodování s výrobky, u nichž hrozí záměna s výrobky společnosti PUPINO pro děti s.r.o..

4. Společnost PUPINO pro děti s.r.o. si vyhrazuje právo podat návrh na předběžné opatření zakazující další obchodování nebo marketing výrobků nebo zboží porušující jejich práva a uplatňovat nárok na náhradu škody za jakoukoli újmu, kterou v souvislosti s porušování svých práv duševního vlastnictví utrpěla.

 

6. ODPOVĚDNOST

1. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později.

3. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

4. Kupující věc podle možnosti prohlédne, co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

5. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávajíc í nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

8. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

9. Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

7. PORUŠENÍ SMLOUVY

1. Podstatné porušení smlouvy

1.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

1.2. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

1.3. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže

2. Nepodstatné porušení smlouvy

2.1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

2.2. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

2.3. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

2.4. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávající na její náklady věc původně dodanou.

2.5. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

2.6. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

2.7. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

2.8. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

1.1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

1.2. Odstoupit lze písemně na adresu Prodávajícího.

1.3. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

1.4. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

1.5. Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Prodávající spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.

1.6. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

1.7. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání (spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

1.8. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Prodávající však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

2. Odstoupení v ostatních případech

2.1. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávající náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

2.2. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

9. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího se budou řídit právním řádem České republiky, a to zejména zák. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem v platném znění.

2. Veškeré spory vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím se strany zavazují řešit především vzájemnou dohodou a smírnými prostředky. Pro všechny spory, které nelze vyřešit smírnou cestou, je třeba vznést žalobu u příslušného soudu.

3. Právní neplatnost jednotlivých částí kupní nebo rámcové kupní smlouvy nezprošťuje Kupujícího povinností a práv ze zbytku smlouvy, lze-li oddělit neplatnou část právního jednání od ostatního obsahu, a jestliže lze-li předpokládat, že k právnímu jednání by došlo i bez této neplatné části, kdyby byla neplatnost rozpoznána včas.

4. Kupující tímto vyslovuje souhlas, aby společnost ARRANGING s.r.o. archivovala jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a následujících o ochraně osobních údajů s tím, že získané osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Kupující souhlasí, aby mu na jím uvedené kontakty byly zasílány informace o aktuální nabídce společnosti ARRANGING s.r.o.

5. Tyto VOP ruší jakékoliv dříve vydané VOP.